Facilitar la FORMACIÓ continuada

El programa de formació que té previst el projecte Xarxa suposa un conjunt d’activitats íntimament lligades al desenvolupament del procés de definició, creació i aplicació del projecte d’innovació proposat per cada centre. Activitats formatives de diferent format: seminaris de seguiment i coordinació dels projectes, grups de treball a cada centre per tal de facilitar el desenvolupament de cada projecte i cursos que poden també ser oberts a professorat que no estigui íntimament lligat al desenvolupament dels projectes d’innovació.

 

Ajudar a la INNOVACIÓ DIDÀCTICA

El projecte Xarxa té com a objectiu facilitar la innovació didàctica vinculada a projectes d’aprenentatge i servei, des d’on s’apliquin les noves tecnologies i s’assagin nous entorns d’aprenentatge significatius, no tan sols en l’àmbit dels continguts disciplinars, sinó també dels valors de ciutadania.
Cada centre pot participar-hi proposant el seu projecte. L’equip de la FUMH i altres col·laboradors, així com les empreses i institucions que formen el consorci del projecte Xarxa els facilitaran els recursos materials, l’assessorament tècnic i didàctic...

 

Amb un entorn rigurós de reflexió, RECERCA

El projecte Xarxa s’inscriu en la línia de recerca TIC i Educació Ciutadana, que té com objectiu la investigació de les possibili-tats creatives i comunicatives de les TIC a l’aula, des d’una intencionalitat educativa vinculada al desenvo-lupament de les capacitat prosocials bàsiques pròpies d’una ciutadania participativa i unes estratègies didàctiques que afavoreixen la relació entre escola i comunitat a través de projectes de “service-learning” o aprenentatge i servei.
Equip Alteris. Direcció: Dra. Pilar Comes Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB.