HA - Històries Animades
CEIP Giroi. La Garriga
  • Professors: Jordi Sedó
  • Objectius:
    • APS: Crear uns dibuixos animats que puguin ser emesos per les televisions locals com a conte de bona nit per a tots els nens.
    • TIC: Processos creatius assistits per ordinador. Multimèdia.
    • Marc curricular: Projecte , com una unitat didàctica dins del curriculum de les matèries de llengua i plàstica.
  • Àrees implicades: Llengua i plàstica