CARTOTIC
IES Manuel Blancafort. La Garriga
  • Professors: Lluís Almor, Rosa Ma Trias, Carles Romero
  • Objectius:
    • APS: Facilitar mapes temàtics fàcilment actualitzables del municipi de la Garriga per a diferents usos: turístics, ambientals,...
    • TIC: Aplicació de SIG i GPS.
    • Marc curricular: 4rt. d’ESO.
  • Àrees implicades: Matemàtiques.