La Fundació Universitaria Martí l'Humà té com una de les seves línies de treball prioritàries potenciar l'ús de les TIC que acompanyi un enfocament de l'educació que fomenti els valors democràtics propis de la ciutadania participativa i des d'una perspectiva integrada en les diferents àrees de coneixement del currículum escolar.

En aquest sentit, s'ha dissenyat i posat en marxa un programa pilot de formació del professorat al Vallès Oriental i sud d'Osona en col·laboració amb diferents institucions, des del gener de 2005 identificat com a Projecte Xarxa,TIC i Educació Ciutadana.

El projecte Xarxa és un projecte pilot de formació continuada, innovació didàctica i recerca educativa on s'interrelacionen les possibilitats creatives i comunicatives de les TIC amb una intencionalitat educativa vinculada al desenvolupament de les capacitat prosocials bàsiques pròpies d'una ciutadania participativa i unes estratègies didàctiques que afavoreixen la relació entre escola i comunitat a través de projectes d' aprenentatge i servei.

L'Aprenentatge i Servei és un enfocament pedagògic que potencia la relació entre escola i comunitat, a partir de projectes on els alumnes aprecien de manera directa i pràctica com el seu esforç escolar pot ajudar a la comunitat, fet que reforça els vincles socials i el sentiment de pertinença dels alumnes al seu entorn local.

Direcció: Dra. Pilar Comes.
Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB.