> Postgrau

Tic i

educació

de la

ciutadania

Objectius:
 • Potenciar l’ús de les TIC o noves tecnologies a l’aula amb un enfocament de l’educació que fomenti els valors democràtics propis d’una ciutadania participativa.
 • Dissenyar i aplicar projectes d’APS, Aprenentatge i Servei, amb el suport de TIC que afavoreixin la relació entre escola i comunitat.
 • Facilitar la innovació didàctica i l’elaboració de projectes educatius adaptats al context de cada centre.
Metodologia:
El postgrau d’estratègies didàctiques d’APS amb suport de TIC és una acció formativa del Projecte Xarxa, TIC i Educació de la Ciutadania, amb el reconeixement de la UAB.
La metodologia d’aquest programa de formació continuada es preveu orientada cap a un enfocament pràctic que garanteixi la transferència del coneixement a l’activitat docent.
Fomentar l’intercanvi d’experiències i la interformació com a estratègia de formació permanent dels docents.
L’estructura modular facilitarà l’accés a aquesta formació a tot aquell professorat que ho sol·liciti, tant si li interessa seguir el conjunt del programa com si només vol matricular-se en algun dels mòduls o assignatures. Cada mòdul comptarà amb una avaluació continuada i una sumativa; aquesta quedarà reflectida amb l'activitat d'aplicació a l’aula.
L’estructura semipresencial és convenient perquè així es garantirà l’adaptació i aplicació a l’aula dels suports tecnològics i estratègies didàctiques plantejades a les sessions presencials. Les sessions no presencials seran tutoritzades virtualment i també comptaran amb un seguiment de la coordinació en el centre educatiu.
Contingut:

 

Mòdul I: COM EDUCAR LA CIUTADANIA EN LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
30h. presencials.

 • La rellevància de l’educació de la ciutadania en la societat del coneixement.
 • L’Aprenentatge i Servei a l’educació formal.
 • El paper de les tecnologies digitals en el foment de la ciutadania participativa.
 • Experiències.

Mòdul II: LA PISSARRA DIGITAL.
20h. (10h. Presencials)

 • Familiarització de l’entorn tecnològic i exemples de bones pràctiques a l’aula.
 • Disseny d’una classe amb aplicació de la pissarra digital.

Mòdul III: LES BASES DE DADES A L’AULA
20h. (10h. presencials)

 • Explorar les possibilitats d’aplicació de bases de dades en els projectes d’APExemplificacions i pràctiques a l’aula a partir d’aplicacions adaptades a cada context.
 • Ampliació prevista: exemples d’aplicació de Sistemes d’Informació Geogràfica.

Mòdul IV: EL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ A TRAVÉS DE LA XARXA
30h. (15h. Presencials)

 • L’aplicació de la xarxa (internet) a la construcció del coneixement compartit.
 • Experiències de foment de la participació de la comunitat educativa en el marc d’una web.
 • Aplicacions de gestió de continguts amb exemplificacions pràctiques aplicades al context educatiu.

Mòdul V: EL LLENGUATGE DE LA IMATGE DIGITAL.
20h. (10h. presencials)

 • Contextos d’aplicació de la imatge digital
 • Exemplificacions i proposta d’exercicis d’aplicació a l’aula.

Mòdul VI: CREACIÓ, APLICACIÓ I AVALUACIÓ DE PROJECTES D’INNOVACIÓ D’APS AMB APLICACIÓ DE TIC.
60h. (30h. presencials)

Aquest mòdul implica el disseny, aplicació i redacció de la memòria del projecte d’innovació d’APS amb aplicació de TIC que desenvolupen a cadascun dels centres de secundària i primària que participen en el projecte Xarxa. En el cas d’alumnes que no estiguin vinculats directament en aquest projecte, aquest mòdul el realitzaran durant el primer trimestre del curs 2006-2007.


 

 

 


Fundació Universitària Martí l'Humà

C/ del Centre, 49 · 08530 la Garriga

Tel./fax: 93 860 50 60
e-mail:fmhlagarriga@fmhlagarriga.org